Ben

Akademik Hayatım. CV

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fatma Zehra SAVİ

Doğum Tarihi: 10.08.1970

Yabancı Diller: İngilizce, Farsça, Arapça

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Uzlanım Bölümü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1991
Y. Lisans Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1996
Doktora İşletme Anabilim Dalı Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2004
Doçent Yönetim Organizasyon Karabük Üniversitesi 2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı :  “Stok Kontrolünde Yeni Bir Model JIT ( Just in time ) Gıda sektöründe Uygulama” Yrd.Doç.Dr.M.Suphi Orhan     

Doktora Tezi Başlığı  ve Danışmanı : Örgütsel Yaratıcılık ve Onu Etkileyen Faktörler” Doç.Dr.Adnan Ceylan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ögr.Gör.  MYO Ankara Üniversitesi 1997-2006
Ögr.Gör.  MYO Kastamonu Üniversitesi 2006-2007
Yard.Doç. Dr.  MYO Kastamonu Üniversitesi 2007-2012
Doç. Dr.  Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi 2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Buket Bozkurt “Kurumsal sosyal sorumluluk algılarının demografik değişkenler açısından incelenmesi: Demir-çelik sektörü örneği” Karabük Üniversitesi 2017
 2. Belkasım Rafa Elahmir , “The influence of strategic planning of total quality management on performance improvement: A study case of Libyan airlines company” Karabük Üniversitesi 2017
 3. Engin Malkoç, “Ahilik sistemi örgütlenme yapısının günümüz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları konfederasyonu ile karşılaştırılması”, Karabük Üniversitesi, 2016
 4. Refiye Akça, “Melez stratejilerde ambidexterity’nin rolü ve örgüt performansı”, Karabük Üniversitesi, 2016
 5. Cemile Özmercan, “Performans değerlendirme sistemleri ve sürdürülebilir performans: Milli eğitimde bir uygulama”, Karabük Üniversitesi, 2016
 6. Yunus Ertem, “Kurumsallaşmamış aile işletmelerinde yönetim aksaklıkları: İstanbul ili ticaret odasına kayıtlı aile işletmeleri üzerine bir araştırma”, Karabük Üniversitesi, 2016
 7. Muhammet Girgin, “Kamuda stratejik yönetimin uygulanabilirliği açısından bilgi sistemlerinin önemi: Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bir uygulama”, Karabük Üniversitesi, 2015
 8. Duygu Seçkin, “Öğrenme engellerinin öğrenen örgüt algısına etkisi: Kamu kuruluşlarında bir araştırma”, Karabük Üniversitesi, 2015
 9. Emrullah Akça, “Kültürel varlıklarımızda inovasyonun etkisi, teknolojik yeniliklerin uygulanabilirliği, Çorum – Kastamonu Arkeoloji Müzeleri”, Karabük Üniversitesi, 2015
 10. Neşe Çetin, “Profesyonelleşme olgusu ve mali müşavirler üzerinde bir uygulama”, THK Üniversitesi, 2015
 11. Gamze Karahan, “Havayolu işletmelerinde yönetim organizasyon yapısı ve stratejik yönetim uygulamaları, Türk Hava Yollarında uygulanan stratejik yönetim uygulamaları üzerine bir inceleme” , THK Üniversitesi, 2015
 12. Sezer Ayaz, “Açık inovasyon partnerleri, süreci ve tamamlayıcı öğeleri: Açık inovasyon alanında bireysel tüketicinin yeri” Karabük Üniversitesi, 2015
 13. Umut Alhas,” Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerde denetim: Teftiş denetim organları mevzuat farklılıkları”. THK Üniversitesi, 2015
 14. Kübra Keskin Gürkan, “Lojistik sistemlere yeni bir bakış açısı: Bölgesel jet”, THK Üniversitesi, 2015
 15. Seyit Ali Koç, “Kamu kurumlarında çalışanlarda kariyer yönetimi ve kariyer planlama: Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde bir uygulama”, THK Üniversitesi, 2015
 16. Tuğba Nur Selvi, “Satış sonrası hizmetlerin işletme rekabet gücüne etkisi: Güzellik sektöründe kullanılan ürünler”, THK Üniversitesi, 2015

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 • Suat Çalışkan, “Yöneticilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen uygulamalara yönelik algı ve beklentilerinin analizi: Marmara Bölgesi örneği”, Karabük Üniversitesi, 2016

Projelerde Yaptığı Görevler :

TOLEW Training of Low Educated Workers for Productivity Growth, Ulusal Ajans                      Projesi, Araştırmacı

KUYAP Kobilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması TOBB Eğitmen

EDUSER İşgemlerin Geliştirilmesi Araştırmacı

 

 

İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi MYO 2006-2010

Erasmus Koordinatörlüğü, Kastamonu Üniversitesi MYO 2006-2010

Bölüm Başkanlığı, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi 2013-2015

 

 


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Zehir, C.Savi.F.Z. , “A Field Research About Implications of Organizational Downsizing on Employees Working for Turkish Public Banks”Journal of American Academy of Business.Cambridge Vol. 5 No ½ Sep 2004

A2.  Savi,F.Z., Ateşoğlu, N., Önal, M., “Consumers at the Age of 65 and Over” , The Business Review, Vol.9, Num.2, Cambridge, Summer 2008

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Zehir, C., Elçi, M.,Savi F.Z., “Ethical Climates Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Invention” , 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, 17-19 September, Ankara, 2003

B2. Savi, F.Z., Irak, A.G., Ateşoğlu, N., “Nepotism: Cramp Through Institutionalisation”, 4th International Strategic Management Conference, 19-21 June, Bosna,2008

B3. Savi, F.Z.,Önal,M., “The Employee Saticfaction in Baking Sector:Differences Between The Employees in Virtual Banking and in The Branches”,5th International Strategic Management Conference, 2-4 July, South Africa, 2009

B4. Savi, F.Z., “Understanding Motivation Between Unisversity Staff: Financial or Moral” 5th International Conferences on Businees Management and Economics, 22-24 October, İzmir, 2009

B5. Savi, F.Z.,Çelebi, B., “Who’s Mobbing Whom”,6th International Strategic Management Conference, 2-4 July, St. Petersburg, 2010

B6. Tan F.Z., Şeçkin D., “Girişimcilikte Yeni Eğilimler İç Girişimcilikte Öğrenen Örgüt Algısı: Kamu Kuruluşlarında Bir Çalışma” II. Uluslararsı Girişimcilik ve kariyer Sempozyumu, 10-11 Ekim, Muğla, 2015

B7. Tan, F.Z., Çetin N., “ “Profesyonelleşme Olgusu ve Mali Müşavirler Üzerinde Bir Uygulama” INMAR International Management Research Congress, 19-20 March, Ankara, Turkey, 2016

B8. Tan F.Z., Akça R., “Melez Stratejilerde Ambidexterity nin Rolü ve Örgüt Performansı”, INMAR International Management Research Congress, 19-20 March, Ankara, Turkey, 2016

B9. Tan F.Z., Ayaz S., “Açık İnovasyon Partnerleri, Süreci ve Tamamlayıcı Öğeleri”, INMAR International Management Research Congress, 19-20 March, Ankara, Turkey, 2016

B10. Tan, F.Z., Yeğin, T., “The Affecting Factors of Vocational College Students’ Career Planning.”, AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 19-22 May, Berlin, 2016.

B11. Ercan S., Tan F.Z., Gökerik M., “Örgütsel Yaratıcılığın Ekogirişimciliğe Etkisi”, XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-4 September, Rome, Italy, 2016

B12. Gökerik M., Tan F.Z., Ercan S., “Y Kuşağının Bireysel Öğrenme Etkinliğinde Sosyal Medyanın Rolü”, XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-4 September, Rome, Italy, 2016

B13. Aşcı H.B., Tan, F.Z., Altıntaş, F., “A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models” 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October, Antalya, Turkey, 2016

B14. Tan F.Z., Altıntaş F., “Kobilerin Problem Algılamalarına Yönelik Uyum Analizi Çalışması: Karabük İli Örneği” ICOMEP International Congress of Management, Economy and Policy 16, 26-27 Kasım, İstanbul, 2016

B15. Tan, F.Z., Altıntaş, F., Yeğin, T., “Public Performance Meauserement Criteria Between The Professional Competence and Behavioral Canonical Correlation Review”, 21st EBES Conference, 12-14 January, Budapest, 2017

B16. Tan,F.Z., Elahmir B.R., “The Influence of Strategic planning of Total Quality Management on performance Improvement. “A Study Case of Libyan Airlines Company”, The IRES -144th International Conference on Science, Technology and Management Conference, 13-14 February, Marakesh, 2017

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. “Genel İşletme” , Bölüm 7, Ünite 1, Yönetim, Lisans Yayıncılık, ISBN:978-9944-274-89-0,  1.Baskı, İstanbul, 2009

C2. “Sigortacılık” , Bölüm 8, Türk Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kuruluşlar, Beta Yayıncılık, ISBN:978-605-377-243-9, 3. Baskı, İstanbul, 2010

C3. “İnsanları Nasıl Yönetmeli” Çeviri Micheal Armstrong, Siyasal Kitabevi, ISBN:978-605-9221-32-0, 1.Baskı, Ankara, 2016

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Savi, F.Z., “Kadın Haklarında Görülen Evrim Toplum Yaşamında Görülen Değişimlerin Sonucudur”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Kastamonu, 2000

D2.Ceylan A., Savi, F.Z., “Örgütsel Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” , İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2003

D3. Tan F.Z., Yıldıran C., “A Study About Comparison of Family Firms Perception In Turkish and Spanish Business Administration Students” Research Journal of Business and Management, Vol 1, Issue 4, 2014

D4. Tan F.Z., “Definition and Conceptual Seperation Learning, Organizational Learning and Learning Organizations Terms” Research Journal of Business and Management, Vol 2, Issue 2, 2014

D5. Tan F.Z., Koç Z., “The View of Karabuk Training and Research Hospital Medical Workers About İn Service Trainnig” Research Journal of Business and Management, Vol 2, Issue 3, 2014

D6. Tan F.Z., “A Study in Kastamonu On Applicants of KOSGEB Applied Enterpreneurship Education” Research Journal of Business and Management, Vol 3, Issue 3, 2015

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Savi, F.Z., “Etik Açıdan Kastamonu Esnafı” , 2. Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu, 2003

E2. Savi, F.Z., “Tarihi Akış İçinde Kastamonu Kadın Girişimciliği”, 14. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2006

E3. Savi, F.Z., Ateşoğlu, N., “KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği seviyesinin desteği:AR-GE” , VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum, 2008

E4. Yaprak H, Savi, F.Z., “Üniversitelerin Sanayiye, Sanayinin Üniversitelere Bakışı”

E5. Savi, F.Z. Kandemir, O., Ulusoy, T., “Makro Ekonomik Dengeler ve Teknoloji İlişkisi ve Yeniden Şekillendirdiği Makro Ekonomik Büyüme Modelleri”, ÜSAM, Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi, Adana, 2008

E6. Saygan S., Savi F.Z., Sırkıntıoğlu Ş., Aktaş Y., “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Halkbank Uygulaması”, 19. Yönetim Organizasyon Kongresi, Kuşadası, 2011

E7. Sırkıntıoğlu Ş., Savi F.Z., Saygan S., Aktaş Y., “Aile İşletmelerindeki Aile Bireylerinin Değerlerinin Uyumu Hatay’dan Bir Kesit”, 19. Yönetim Organizasyon Kongresi, Kuşadası, 2011

E8. Savi F.Z.,  “65 Yaş Üstü Tüketiciler”, 7. Yaşlılık  Kongresi, Karabük, 2013

E9. Savi F.Z., Yıldıran C., “Türkiye de ve İspanya da İşletme Bölümü Öğrencilerinde Aile İşletmesi Algısının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma”, 13, Ulusal İşletmecilik  Kongresi, Kemer, 2014

F. Diğer yayınlar :

F1. “İlletyus” , Beta Yayıncılık, ISBN:978605333050-9, 1. Baskı, İstanbul, 2014

G. Aldığı Eğitimler

 • “Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi”, TODAİE, Ankara 2007
 • “ERP Üretim tabanında kullanımı” , Sarp Akademi, İstanbul, 2001

H. Verdiği Eğitimler

 • “Müşteri İlişkileri, Motivasyon”, Kastamonu PTT, 2007
 • “Pazarlama, Satış, Reklam, Müşteri Memnuniyeti”, Kastamonu PTT, 2008
 • “İş Planlama Uygulama, Misyon Vizyon”, Kastamonu PTT, 2009
 • “Beden Dili, Etkili İletişim Teknikleri”, Kastamonu PTT, 2010
 • “Pazarlama Teknikleri ve Modern Pazarlama” Yapıkur, 2008
 • “Yönetim, İş kurma, Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma”, University of Information Technology and Management, Polonya, 2010
 • “İnsan İlişkileri, İletişim” , TOLEW AB Projesi Kastamonu Üniversitesi, 2010
 • “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” KOSGEB- İŞKUR
 • “Zaman yönetimi, TKY, Kurumsal Aidiyet, Mesleki Değerler Etik, Problem Çözme Teknikleri, Tedarik Zinciri Depo ve Stok Yönetimi, Üretim Planlama” Kardemir A.Ş., 2013
 • “Family Firms in Turkey” Universidad De Castilla La Mancha, İspanya, 2013